A mechanika témakörei a fizika érettségi vizsgán
A mechanika témakörei

Amely témakörhöz nincs külön követelmény, ott a fogalom ismerete az elvárás.

1.1. Newton törvényei
Ismerje fel és jellemezze a mechanikai kölcsönhatásokat. Ismerje a mozgásállapot-változások létrejöttének feltételeit, tudjon példákat említeni különböző típusaikra. Ismerje fel, ábrázolja és jellemezze az egy kölcsönhatásban fellépő erőket, fogalmazza meg, értelmezze Newton törvényeit. Értelmezze a tömeg fogalmát Newton II. törvénye segítségével. Ismerje a sztatikai tömegmérés módszerét. Tudja meghatározni az 1.4. pontban felsorolt mozgásfajták létrejöttének dinamikai feltételét.
Emelt szint
Értelmezze a mindennapos mechanikai jelenségeknél az ok-okozati kapcsolatokat.
Legyen jártas a sztatikai tömegmérésben.
Alkalmazza Newton törvényeit az 1.4. pontban meghatározott mozgásfajtákra.

 

Newton I. törvénye
Kölcsönhatás; Mozgásállapot, – változás; Tehetetlenség, tömeg; Inerciarendszer

 

Newton II. törvénye
Erőhatás, erő, eredő erő támadáspont, hatásvonal; Lendület, lendületváltozás, Lendületmegmaradás; Zárt rendszer; Ütközések vizsgálata; Szabaderő, kényszererő
Tudja, mit értünk egy test lendületén, lendületváltozásán.
Konkrét, mindennapi példákban (pl. ütközések, közlekedésbiztonság) ismerje fel a lendületmegmaradás törvényének érvényesülését, egy egyenesbe eső változások esetén tudjon egyszerű feladatokat megoldani.
Emelt szint
Tudja alkalmazni a lendületmegmaradás törvényét feladatmegoldásokban.

 

Newton III. törvénye
Legyen jártas az egy testre ható erők és az egy kölcsönhatásban fellépő erők felismerésében, ábrázolásában.

 

1.2. Pontszerű és merev test egyensúlya
Forgatónyomaték
Tudja értelmezni dinamikai szempontból a testek egyensúlyi állapotát. Ismerje az erő forgató hatását, a forgatónyomaték fogalmát, a merev test egyensúlyának kettős feltételét. Tudjon egyszerű számításos feladatot e témakörben megoldani.
Emelt szint
Legyen képes a témához kapcsolódó feladatokat megoldani.
Lejtő, mint egyszerű gép


Erőpár; Egyszerű gépek: emelő, csiga
Tömegközéppont: Ismerje a tömegközéppont fogalmát, tudja alkalmazni szabályos homogén testek esetén.
Emelt szint
Legyen képes egyszerű számítások, mérések, szerkesztések elvégzésére. Tudja egyszerű esetekben pontrendszer tömegközéppontját számolással meghatározni.

 

1.3. A változó forgómozgás dinamikai leírása (emelt szint)
Tehetetlenségi nyomaték, perdület és perdület-megmaradás
Ismerje a forgómozgás dinamikai leírását. Tudja, hogy a test forgásának megváltoztatása a testre ható forgatónyomatékok hatására történik. Lássa a párhuzamot a haladó mozgás és a forgómozgás dinamikai leírásában.
Tudja alkalmazni a forgómozgás mozgásegyenletét egyszerű forgásszimmetrikus testekre.
Legyen tisztában a tiszta gördülés fogalmával és feltételével.
Egyszerű példákban (pl. Naprendszer, korcsolyázó) ismerje fel a perdületmegmaradás törvényének érvényesülését.

 

1.4. Mozgásfajták
Anyagi pont, merev test
Ismerje az anyagi pont és a merev test fogalmát a probléma jellegének megfelelően.
Vonatkoztatási rendszer – egyszerű példákban ismerje fel a hely és a mozgás viszonylagosságát.
Pálya, út, elmozdulás – tudja alkalmazni a pálya, út, elmozdulás fogalmakat.
Emelt szint
Helyvektor, elmozdulásvektor

 

1.4.1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás
Sebesség, átlagsebesség – ismerje és alkalmazza a sebesség fogalmát.
Mozgást befolyásoló tényezők: súrlódás, közegellenállás súrlódási erő – ismerje a súrlódás és a közegellenállás hatását a mozgásoknál, ismerje a súrlódási erők nagyságát befolyásoló tényezőket.
Emelt szint
Tudja alkalmazni a csúszási és tapadási súrlódásra vonatkozó összefüggéseket.

 

1.4.2. Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás
Ismerje fel és jellemezze az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgásokat.
Egyenletesen változó mozgás átlagsebessége, pillanatnyi sebessége – konkrét példákon keresztül különböztesse meg az átlag- és a pillanatnyi sebességet, ismerje ezek kapcsolatát.
Gyorsulás – ismerje és alkalmazza a gyorsulás fogalmát.
Négyzetes úttörvény
Tudjon megoldani egyszerű feladatokat.
Szabadesés, nehézségi gyorsulás – értelmezze a szabadesést, mint egyenletesen változó mozgást. Tudja a nehézségi gyorsulás fogalmát és értékét, egyszerűbb feladatokban alkalmazni is.
Emelt szint
Az a-t, v-t, s-t grafikon egyikének ismeretében tudja a másik két grafikont elkészíteni. Ismerje az út és a gyorsulás grafikus kiszámítását a v-t grafikonból.

 

1.4.3. Összetett mozgások
Függőleges hajítás – értelmezze egyszerű példák segítségével az összetett mozgást.
Emelt szint
Vízszintes hajítás – tudja meghatározni a függőleges és vízszintes hajítás magasságát, távolságát, időtartamát, végsebességét.

 

1.4.4. Periodikus mozgások
Jellemezze a periodikus mozgásokat.
Emelt szint
Tudjon kinematikai és dinamikai feladatokat megoldani a periodikus mozgások témakörében.

 

1.4.4.1. Az egyenletes körmozgás
Periódusidő, fordulatszám, kerületi sebesség, szögelfordulás, szögsebesség, centripetális gyorsulás
Centripetális erő mint a körmozgást fenntartó erő – ismerje fel a centripetális gyorsulást okozó erőt konkrét jelenségekben, tudjon egyszerű számításos feladatokat megoldani.
Emelt szint
Szöggyorsulás és kerületi gyorsulás

 

1.4.4.2. Mechanikai rezgések
Rezgőmozgás – ismerje a rezgőmozgás fogalmát.
Harmonikus rezgőmozgás – kitérés, amplitúdó, fázis, rezgésidő, frekvencia
Ismerje a harmonikus rezgőmozgás kinematikai jellemzőit, kapcsolatát az egyenletes körmozgással kísérleti tapasztalat alapján.
Emelt szint
Tudja alkalmazni a harmonikus rezgőmozgás összefüggéseit (periódusidő, elmozdulás-idő, sebesség-idő, gyorsulás-idő) egyszerűbb feladatok megoldásában.


Rugalmas erő
A rugóállandó és rugóerő fogalma és alkalmazása egyszerű feladatokban.
Matematikai inga – tudjon periódusidőt mérni.
Emelt szint
Ismerje a matematikai inga periódusidejét leíró összefüggést, feladatmegoldásoknál és méréseknél tudja alkalmazni.


Lengésidő
Csillapított és csillapítatlan rezgések
Rezgő rendszer energiája
Ismerje, milyen energiaátalakulások mennek végbe a rezgő rendszerben.
Szabadrezgés, kényszerrezgés
Ismerje a szabadrezgés, a kényszerrezgés jelenségét.
Rezonancia – ismerje a rezonancia jelenségét, tudja mindennapi példákon keresztül megmagyarázni káros, illetve hasznos voltát.

 

1.4.4.3. Mechanikai hullámok
Ismerje a mechanikai hullám fogalmát, fajtáit, tudjon példákat mondani a mindennapi életből.
Tudja alkalmazni a hullámjelenségeket leíró összefüggéseket.
Longitudinális, transzverzális hullám, polarizált hullám, egy-, két, háromdimenziós hullám
Ismerje fel, hogy egy adott hullám melyik kategóriába tartozik.
Hullámhossz, terjedési sebesség, frekvencia.
Ismerje a hullámmozgást leíró fizikai mennyiségeket. Tudjon példákat mondani a mindennapi életből hullámjelenségekre.
Visszaverődés, törés jelensége. Beesési, visszaverődési, törési szög, törésmutató, polarizáció, interferencia.
Emelt szint
Visszaverődés, törés törvényei.
Ismerje az interferencia létrejöttének feltételeit.


Elhajlás, állóhullám
Emelt szint
Duzzadóhely, csomópont. Húrok, sípok.
Ismerje az állóhullám kialakulásának feltételeit.


Hangforrás, hanghullámok – a hangtani alapfogalmakat tudja összekapcsolni a hullámmozgást leíró fizikai mennyiségekkel.
Hangerősség, hangmagasság, hangszín.
Emelt szint
Ismerje a decibel mértékegységet, és annak nagyságrendjét az ember által szokásosan érzékelt hangtartományban.
Ultrahang, infrahang


Ismerje az ultra- és infrahang jellemzőit, néhány gyakorlati alkalmazást, a zajártalom mibenlétét.

 

1.5. Munka, energia
Munkavégzés, munka
Definiálja a munkát és a teljesítményt, tudja kiszámítani állandó erőhatás esetén. Ismerje a munka ábrázolását F-s diagramon.
Emelt szint
Tudjon munkát, teljesítményt számolni egyenletesen változó erőhatás esetén is.


Gyorsítási munka, emelési munka, súrlódási munka. Energia, energiaváltozás
Mechanikai energia: tudja megkülönböztetni a különféle mechanikai energiafajtákat, tudjon azokkal folyamatokat leírni, jellemezni.
Emelt szint
Jellemezze kvantitatív értelemben a különféle mechanikai energiafajtákat. Forgási energia.
Munkatétel – tudjon egyszerű feladatokat megoldani a munkatétel segítségével.
Konzervatív erők munkája – értelmezze a konzervatív erő fogalmát.Mozgási energia, rugalmassági energia, helyzeti energia.
Energiamegmaradás törvénye – tudja alkalmazni a mechanikai energiamegmaradás törvényét egyszerű feladatokban. Ismerje az energiagazdálkodás környezetvédelmi vonatkozásait.
Mutassa be néhány energiaátalakító berendezés példáján, hogyan hasznosítjuk a természet energiáit.

Teljesítmény, hatásfok – ismerje és alkalmazza egyszerű feladatokban a teljesítmény és a hatásfok fogalmát.
Emelt szint
Értelmezze a hatásfokot, mint a folyamatok gazdaságosságának jellemzőjét.

 

1.6. A speciális relativitáselmélet alapjai (emelt szint)
Ismerje a speciális relativitáselmélet alapgondolatait.
Az éter fogalmának elvetése, fénysebesség.
Egyidejűség, idődilatáció, hosszúságkontrakció.
A tömeg, tömegnövekedés.

 

1.7. Folyadékok és gázok mechanikája
A légnyomás kimutatása és mérése – ismerje a légnyomás fogalmát, mértékegységeit. Ismerjen néhány, a levegő nyomásával kapcsolatos, gyakorlati szempontból is fontos jelenséget.
Pascal törvénye, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő. Tudja alkalmazni hidrosztatikai ismereteit hétköznapi jelenségek értelmezésére. Legyen képes egyszerű kísérletek elvégzésére.
Emelt szint
Tudja alkalmazni hidrosztatikai ismereteit egyszerű számításos feladatok megoldására.


Felületi feszültség – ismerje a felületi feszültség fogalmát. Ismerje a határfelületeknek azt a tulajdonságát, hogy minimumra törekszenek.

Közegellenállás – ismerje a közegellenállás jelenségét, és tudja, hogy mitől függ a közegellenállási erő.

Kontinuitási törvény, Bernoulli-törvény – tudjon példát mondani az áramlási törvények alkalmazására a gyakorlati életből.

 

Kapcsolódó bejegyzések

News Reporter