Atomfizika

Atomfizika

Válaszolj a következő kérdésekre! (*: emelt szint) Határozd meg az atom, molekula, ion és elem fogalmát. Sorolj fel példákat olyan fizikai-kémiai jelenségekre, amelyek ezek létezését bizonyítják! Ismertesd az Avogadro-számot, a relatív atomtömeg és az atomi tömegegység fogalmát, ezek kapcsolatát! Ismertesd az elektron tömegének és töltésének meghatározására vonatkozó kísérletek alapelvét! Ismertesd Rutherford atommodelljét, szórási kísérletének eredményeit! Mekkora az atommag és az ...

Termodinamika 1.

Termodinamika 1.

Ismertesd a Brown-mozgás lényegét és vele kapcsolatban néhány gyakorlati példát a hétköznapokból! Melyek az állapotjelzők, és melyek a termodinamikai folyamatra jellemző mennyiségek? Mitől függ az ideális gáz belső energiája? Mit jelent a gázon és a gáz által végzett térfogati munkavégzés? Ismertesd a hőmennyiség (hő) fogalmát. Mikor milyen előjelűek? Az egyes állapotváltozások esetén milyen összefüggések írják le a hőt, a ...

Geometriai optika

Geometriai optika

Válaszolj a kérdésekre! Mit jelent az, hogy egy optikai kép valódi, illetve látszólagos? Határozd meg a következő fogalmakat: fókusztávolság, dioptria, nagyítás. Mit mond ki a leképezési törvény, mire vonatkozik? Készíts vázlatot, és az alapján ismertesd a nevezetes sugármeneteket lapos gömbtükrök (homorú, domború) esetén! Készíts vázlatot, és az alapján ismertesd a nevezetes sugármeneteket vékony lencsék (homorú, domború) esetén! Készíts vázlatot, és az ...

Gázok állapotjelzői, hőterjedés

Gázok állapotjelzői, hőterjedés

Gázok állapotjelzői, állapotegyenlet, hőterjedés formái Válaszolj a következő kérdésekre! Nevezd meg a gáz állapotjelzőit (állapothatározóit – elnevezés, jelölés, mértékegység)! Milyen módszerekkel történik a hőmérséklet mérése? Ismertess különböző hőmérőfajtákat (mérési tartomány, pontosság). Ismertesd a Celsius- és Kelvin-skálákat, a köztük levő összefüggéseket! Mit jelent az, hogy egy test a környezetével termikus egyensúlyban van? Ismertesd Avogadro törvényét! Melyek a hőterjedés formái? Ismertesd ezeket a ...

Hőtágulás

Hőtágulás

Válaszolj a következő kérdésekre! Ismertesd a szilárd anyagok lineáris hőtágulásával kapcsolatos kísérleteket! Mit jelent a lineáris, és mit a térfogati hőtágulás, milyen összefüggésekkel írhatók le ezek a jelenségek? Ismertesd a lineáris és hőtágulási együttható szerepét a hőtágulás folyamatában! Ismertess példákat a gyakorlati életből a szilárd anyagok hőtágulására a természeti és technikai folyamatokban! Ismertesd a folyadékok hőtágulásának jelenségét, jellemzőit! Magyarázd el, ...

A fény (hullámjelenségek, terjedési tulajdonságok)

A fény (hullámjelenségek, terjedési tulajdonságok)

Válaszolj a következő kérdésekre! Terjedési tulajdonságok Határozd meg a következő fogalmakat: fényforrás, fénynyaláb, fénysugár. Hogyan lehet csoportosítani a fényforrásokat? Milyen következményei vannak annak, hogy a fény elektromágneses hullám? Ismertesd a fény terjedési tulajdonságait! Milyen tapasztalatokkal, kísérletekkel lehet ezeket alátámasztani? Mit tudsz a fénysebességről? *Ismertess néhány, a fénysebesség mérésére vonatkozó klasszikus módszert.   Hullámjelenségek (optika) Ismertesd vázlat segítségével a visszaverődés és a törés törvényeit! Milyen eszközökben ...

Elektromágneses spektrum

Elektromágneses spektrum

Válaszolj a következő kérdésekre! Ismertesd az elektromágneses hullám fogalmát! Mekkora a terjedési sebessége vákuumban? Ismertesd a mechanikai és az elektromágneses hullámok azonos és eltérő viselkedését! Ismertesd az elektromágneses hullámok fajtáit, és azok terjedési tulajdonságait, alkalmazási területeit, biológiai hatásait! Készíts ábrát a párhuzamos rezgőkörről, és az alapján ismertesd a működése közbeni energia átalakulásokat! Mi az az antenna, mit jelent a szabad ...

Az időben állandó mágneses mező

Az időben állandó mágneses mező

Válaszolj a következő kérdésekre! Ismertesd a mágneses dipólus fogalmát! Mit jelent a mágnesezhetőség, mágneses megosztás? Készíts vázlatot, és az alapján ismertesd a Föld és a mágnesesség kapcsolatát, valamint az iránytű használatát! Mi az a Van Allen sugárzási övezet? *Ismertesd az analógiát és a különbséget a magneto- és az elektrosztatikai alapjelenségek között! Ismertesd a mágneses mező jellemzésére használt fogalmakat és definíciójukat ...

Elektromágneses indukció, váltakozó áram

Elektromágneses indukció, váltakozó áram

Válaszolj a következő kérdésekre! Fogalmazd meg az elektromágneses indukció jelenségét! Milyen kapcsolat van a mágneses mező változása és az elektromos mező között? Mire vonatkozik Lenz törvénye? Fogalmazd meg pontosan a szabályt! Milyen elv következménye a Lenz-törvény? Ismertess a Lenz-törvényhez kapcsolódó egyszerű kísérleteket és jelenségeket! Milyen fajtái vannak az elektromágneses indukciónak? Ezek miben hasonlítanak és miben térnek el egymástól? ...

Egyenáram

Egyenáram

Válaszolj a következő kérdésekre! Mit nevezünk elektromos áramnak? Mi az elektromos áram oka, és milyen részecskék mozognak? Ismertesd az áramerősség fogalmát! Mit mondhatunk az áram irányáról? Sorolj fel legalább 5 elemet az áramkör részei közül! ismertesd ezek áramköri rajzát is! Készíts vázlatrajzot, és ennek segítségével ismertesd a következő fogalmakat: elektromotoros erő, belső feszültség, kapocsfeszültség. Ismertesd az áramerősség- és feszültségmérő eszközök ...