Elektromágneses spektrum

Elektromágneses spektrum

Válaszolj a következő kérdésekre! Ismertesd az elektromágneses hullám fogalmát! Mekkora a terjedési sebessége vákuumban? Ismertesd a mechanikai és az elektromágneses hullámok azonos és eltérő viselkedését! Ismertesd az elektromágneses hullámok fajtáit, és azok terjedési tulajdonságait, alkalmazási területeit, biológiai hatásait! Készíts ábrát a párhuzamos rezgőkörről, és az alapján ismertesd a működése közbeni energia átalakulásokat! Mi az az antenna, mit jelent a szabad ...

Az időben állandó mágneses mező

Az időben állandó mágneses mező

Válaszolj a következő kérdésekre! Ismertesd a mágneses dipólus fogalmát! Mit jelent a mágnesezhetőség, mágneses megosztás? Készíts vázlatot, és az alapján ismertesd a Föld és a mágnesesség kapcsolatát, valamint az iránytű használatát! Mi az a Van Allen sugárzási övezet? *Ismertesd az analógiát és a különbséget a magneto- és az elektrosztatikai alapjelenségek között! Ismertesd a mágneses mező jellemzésére használt fogalmakat és definíciójukat ...

Elektromágneses indukció, váltakozó áram

Elektromágneses indukció, váltakozó áram

Válaszolj a következő kérdésekre! Fogalmazd meg az elektromágneses indukció jelenségét! Milyen kapcsolat van a mágneses mező változása és az elektromos mező között? Mire vonatkozik Lenz törvénye? Fogalmazd meg pontosan a szabályt! Milyen elv következménye a Lenz-törvény? Ismertess a Lenz-törvényhez kapcsolódó egyszerű kísérleteket és jelenségeket! Milyen fajtái vannak az elektromágneses indukciónak? Ezek miben hasonlítanak és miben térnek el egymástól? ...

Egyenáram

Egyenáram

Válaszolj a következő kérdésekre! Mit nevezünk elektromos áramnak? Mi az elektromos áram oka, és milyen részecskék mozognak? Ismertesd az áramerősség fogalmát! Mit mondhatunk az áram irányáról? Sorolj fel legalább 5 elemet az áramkör részei közül! ismertesd ezek áramköri rajzát is! Készíts vázlatrajzot, és ennek segítségével ismertesd a következő fogalmakat: elektromotoros erő, belső feszültség, kapocsfeszültség. Ismertesd az áramerősség- és feszültségmérő eszközök ...

Feszültség, kondenzátor

Feszültség, kondenzátor

Válaszolj a következő kérdésekre! Hogyan képes munkát végezni az elektromos mező? Milyen esetekben pozitív, és milyen esetekben negatív az elektrosztatikus mező munkája? Hogyan jellemzi az elektromos mezőt a feszültség? Határozd meg a feszültség fogalmát, mértékegységét! Milyen összefüggés kapcsolja össze az elektromos mező munkáját és térerősségégét? Miért lehet a térerősség mértékegysége V/m? Mekkorák a következő feszültségértékek: emberre veszélyes érték, hálózati feszültség, ...

Az elektromos mező jellemzése

Az elektromos mező jellemzése

Válaszolj a következő kérdésekre! Definiáld az elektromos erőteret (mezőt)! Mi az elektromos térerősség, hogyan mérhető, mi a mértékegysége? Mit jelent az, hogy az elektromos mező homogén, illetve inhomogén? Hogyan jellemzik az elektromos mezőt az elektromos erővonalak? Készíts vázlatot, amelyen bemutatod a ponttöltés elektromos terének szerkezetét! Rajzold fel a párhuzamos, ellentétesen egyenlő töltésű fémlemezek közötti elektromos mező szerkezetét! Mi az az elektromos töltésmegosztás? ...

Elektromos kölcsönhatás, elektromos töltés, elektromos erő

Elektromos kölcsönhatás, elektromos töltés, elektromos erő

Válaszolj a következő kérdésekre! Mit nevezünk elektromos állapotnak? Ismertesd az elektromos alapjelenségeket és azokat az alapkísérleteket, amelyek bemutatják az alapjelenségeket! Mit nevezünk elektrosztatikus kölcsönhatásnak? Hányféle töltése lehet egy testnek, melyek ezek? Mit gondolt Franklin a töltésről, és ma hogyan értelmezzük az elektromos töltést anyagszerkezeti szempontból? Mi az az elektrosztatikus erő? Ismertesd néhány tulajdonságát! Fogalmazd meg a töltésmegmaradás törvényét! Miben tér el ...

3. Elektromágnesség - fizika érettségi követelmények

3. Elektromágnesség – fizika érettségi követelmények

Elektromágnesség – érettségi témakörök Amely témakörhöz nincs külön követelmény, ott a fogalom ismerete az elvárás.