Válaszolj a következő kérdésekre! (*: emelt szint)

 • Határozd meg az atom, molekula, ion és elem fogalmát. Sorolj fel példákat olyan fizikai-kémiai jelenségekre, amelyek ezek létezését bizonyítják!
 • Ismertesd az Avogadro-számot, a relatív atomtömeg és az atomi tömegegység fogalmát, ezek kapcsolatát!
 • Ismertesd az elektron tömegének és töltésének meghatározására vonatkozó kísérletek alapelvét!
 • Ismertesd Rutherford atommodelljét, szórási kísérletének eredményeit!
 • Mekkora az atommag és az elektronburok méretének nagyságrendje?
 • *Ismertesd és értelmezd Thomson katódsugárcsöves méréseit és a Millikan-kísérletet!

 

 • Ismertesd Planck alapvetően új gondolatát az energiától és a Planck-formulát!
 • Ismertesd a következő atomfizikai fogalmakat: foton, fényelektromos jelenség, kilépési munka. Ismertesd a foton jellemzőit.
 • Értelmezd a fotoeffektus jelenségét és einsteini magyarázatát!
 • Ismertetsd a fotocella működési elvét és néhány példát a gyakorlati alkalmazására.

 

 • Hogyan keletkezik a vonalas színkép? Miért alkalmazható az anyagi minőség meghatározására?
 • Mi az összefüggés a színképvonalak hullámhossza és az atomi elektronok energiája között?
 • Ismertesd a Bohr-féle atommodellt! Mennyiben hozott újat Rutherford modelljéhez képest, és annak milyen hiányosságait orvosolja?
 • Ismertesd az alap- és a gerjesztett állapot, valamint az ionizációs energia fogalmát.
 • *Hogyan határozható meg méréssel a kilépési munka és a Planck-állandó?
 • *Melyek az emissziós és abszorpciós színképek jellemzői? Hogyan kapcsolódik a színkép új elemek felfedezéséhez?

 

 • Mit jelent az, hogy a fény kettős természetű? Milyen jelenségek köthetők az egyes természetekhez?
 • Ismertesd a tömeg-energia ekvivalenciáját kifejező einsteini egyenletet!
 • Mit jelent az, hogy az elektron kettős természetű?
 • *Mi az összefüggés a foton tömege és energiája között?
 • *Mit takar az elektron de Broglie-hullámhossza, és hogyan számítjuk ki egy szabadon mozgó részecske esetére?
 • *Mit jelent az anyag kettős természete?
 • *Ismertesd az elektron hullámtermészetét bizonyító kísérletet!
 • *Ismertesd a Heisenberg-féle határozatlansági reláció

 

 • Mi mutat meg a fő- és mellékkvantumszám? Elegendők-e ezek az adatok, ha az elektron állapotának teljes jellemzését szeretnénk megtenni?
 • Ismertesd az elektronhéj fogalmát!
 • Fogalmazd meg a Pauli-féle kizárási elvet!
 • *Ismertesd a következő fogalmakat: mágneses kvantumszám, spin!
 • *Ismertesd a kvantumszámok fizikai jelentését! Fogalmazd meg a Bohr-modell erre vonatkozó korlátait!
 • *Hogyan határozza meg a Pauli-elv és a Hund-szabály az elektronok betöltési rendjét a periódusos rendszerben?
 • *Mit mond a kvantummechanikai atommodell az elektron „tartózkodási helyéről”?
News Reporter