Atomfizika és magfizika érettségi témakörök
Atomfizika, magfizika – érettségi témakörök

Amely témakörhöz nincs külön követelmény, ott a fogalom ismerete az elvárás.

Az anyag szerkezete
Atom, molekula, ion, kémiai elem – tudja meghatározni az atom, molekula, ion és elem fogalmát. Tudjon példákat mondani az ezek létezését bizonyító fizikai-kémiai jelenségekre.
Avogadro-szám, relatív atomtömeg, atomi tömegegység – ismerje az Avogadro-számot, a relatív atomtömeg és az atomi tömegegység fogalmát, ezek kapcsolatát.
Emelt szint
Tudjon ezekkel a mennyiségekkel számításokat végezni.

 

Az atom szerkezete
Elektron, elemi töltés – ismerje az elektron tömegének és töltésének meghatározására vonatkozó kísérletek alapelvét.
Elektronburok
Ismerje az elektromosság atomos természetét.
Rutherford-féle atommodell – tudja ismertetni Rutherford atommodelljét, szórási kísérletének eredményeit.
Atommag – ismerje az atommag és az elektronburok méretének nagyságrendjét.
Emelt szint
Tudja értelmezni Thomson katódsugárcsöves méréseit, a Millikan-kísérletet.

 

A kvantumfizika elemei
Planck-formula – ismerje Planck alapvetően új gondolatát az energia kvantáltságáról. Ismerje a Planck-formulát.
Foton (energiakvantum), fényelektromos jelenség, kilépési munka
Tudja megfogalmazni az einsteini felismerést a fénysugárzás energiájának kvantumosságáról. Ismerje a foton jellemzőit.
Tudja értelmezni a fotoeffektus jelenségét.
Fotocella (fényelem) – tudja ismertetni a fotocella működési elvét, tudjon példát mondani gyakorlati alkalmazására.
Vonalas színkép – ismerje a vonalas színkép keletkezését, tudja indokolni alkalmazhatóságát az anyagi minőség meghatározására. Ismerje a színképvonalak hullámhossza és az atomi elektronok energiája közötti összefüggést.
Bohr-féle atommodell, energiaszintek, Bohr-posztulátumok – tudja megmagyarázni a Bohr-modell újszerűségét Rutherford modelljéhez képest.
Alapállapot, gerjesztett állapot, ionizációs energia – ismerje az alap- és a gerjesztett állapot, valamint az ionizációs energia fogalmát.
Emelt szint
Tudja a kilépési munka és a Planck-állandó méréssel való meghatározását.
Emissziós színkép, abszorpciós színkép – ismerje az emissziós és abszorpciós színképek jellemzőit.
Tudja mindezt értelmezni új elemek felfedezése szempontjából.
Tudjon számításokat végezni az atomok által elnyelt vagy kibocsátott fotonokkal kapcsolatban.

 

Részecske- és hullámtermészet
A fény mint részecske
Tudja megfogalmazni a fény kettős természetének jelentését.
Tömeg-energia ekvivalencia – ismerje a tömeg-energia ekvivalenciáját kifejező einsteini egyenletet.
Az elektron hullámtermészete – ismerje az elektron hullámtermészetét.
Emelt szint
Tudja felírni a foton tömegére és energiájára vonatkozó összefüggéseket.
de Broglie-hullámhossz – ismerje az elektron de Broglie-hullámhosszát és kiszámítását egy szabadon mozgó részecske esetére.
Tudja megfogalmazni az anyag kettős természetét.
Ismerjen az elektron hullámtermészetét bizonyító kísérletet.
Heisenberg-féle határozatlansági reláció

 

Az elektronburok szerkezete
Kvantumszámok: fő- és mellékkvantumszám – ismerje a fő- és mellékkvantumszám fogalmát, tudja, hogy az elektron állapotának teljes jellemzéséhez további adatok szükségesek.
Tudja meghatározni az elektronhéj fogalmát.
Pauli-féle kizárási elv – tudja megfogalmazni a Pauli-féle kizárási elvet.
Elektronhéj
Emelt szint
Mágneses kvantumszám, spin
Tudja értelmezni a kvantumszámok fizikai jelentését.
Tudja megfogalmazni a Bohr-modell erre vonatkozó korlátait.
Hund-szabály – tudja alkalmazni Pauli elvét és a Hund-szabályt az elektronok betöltési rendjére a periódusos rendszerben.
Kvantummechanikai atommodell
Ismerje az elektron „tartózkodási helyének” jelentését az atomban a kvantummechanikai atommodell szerint.

 

Az atommagban lejátszódó jelenségek
Az atommag összetétele
Proton, neutron, nukleon, rendszám, tömegszám
Tudja felsorolni az atommagot alkotó részecskéket. Ismerje a proton és a neutron tömegének az elektron tömegéhez viszonyított nagyságrendjét. Tudja a proton és a neutron legfontosabb jellemzőit. Tudja megfogalmazni a neutron felfedezésének jelentőségét az atommag felépítésének megismerésében. Ismerje a nukleon, a rendszám és a tömegszám fogalmának meghatározását, tudja a közöttük fennálló összefüggéseket.
Izotóp – tudja meghatározni az izotóp fogalmát, tudjon példát mondani a természetben található stabil és instabil izotópokra.
Erős (nukleáris) kölcsönhatás – ismerje az erős (nukleáris) kölcsönhatás fogalmát, jellemzőit.
Magerő – tudja megmagyarázni a magerő fogalmát, természetét.
Tömeghiány, kötési energia – tudja értelmezni a tömegdefektus keletkezését. Tudja értelmezni az atommag kötési energiáját a tömegdefektus alapján, ismerje nagyságrendjét.
Emelt szint
Tudja kiszámolni a tömegdefektus nagyságát.
Fajlagos kötési energia – tudja meghatározni a fajlagos kötési energia fogalmát, nagyságrendjét MeV-ban kifejezve. Tudja értelmezni a fajlagos kötési energia görbéjét a tömegszám függvényében.

 

Radioaktivitás
Radioaktív bomlás – tudja meghatározni a radioaktív bomlás fogalmát.
α-, β-, γ-sugárzás – tudja jellemezni az α-, β-, γ-sugárzást. Tudja értelmezni a bomlás során átalakuló atommagok rendszám- és tömegszám-változását.
Magreakció, felezési idő, bomlási törvény – ismerje a magreakció, a felezési idő fogalmát, a bomlási törvényt.
Aktivitás – ismerje az aktivitás, a bomlási sor fogalmát, ábra alapján tudjon megadott bomlási sort ismertetni.
Mesterséges radioaktivitás – ismerje a mesterséges radioaktivitás fogalmát.
Tudjon példákat mondani a radioaktív izotópok ipari, orvosi és tudományos alkalmazására.
Sugárzásmérő detektorok – tudjon példát mondani sugárzásmérő eszközre és annak gyakorlati alkalmazására.
Emelt szint
Tudja a bomlási törvényt egyszerű feladatmegoldásban használni.
Ismerje néhány sugárzásfajta detektálására alkalmas eszköz (GM-cső, Wilson-kamra) működési elvét.

 

Maghasadás
Hasadási reakció, hasadási termék – ismerje a maghasadás folyamatát, jellemzőit. Tudjon párhuzamot vonni a radioaktív bomlás és a maghasadás között. Ismerje a hasadási termék fogalmát.
Lassítás
Láncreakció – tudja ismertetni a láncreakció folyamatát, megvalósításának feltételeit.
Hasadási energia – ismerje a maghasadás során felszabaduló energia nagyságát és keletkezésének módját.
Szabályozott láncreakció, atomreaktor, atomerőmű, atomenergia (nukleáris energia) – tudja elmagyarázni a szabályozott láncreakció folyamatát, megvalósítását az atomreaktorban.
Ismerje az atomerőmű és a hagyományos erőmű közötti különbség lényegét.
Tudja megfogalmazni az atomenergia (nukleáris energia) jelentőségét az energiatermelésben. Ismerje az atomerőművek előnyeit, tudjon reális értékelést adni a veszélyességükről.
Szabályozatlan láncreakció, atombomba – ismerje a szabályozatlan láncreakció folyamatát, az atombomba működési elvét.
Emelt szint
Tudja elemezni a 235U-ra megadott hasadási reakció egyenletét.
Tudja indokolni, hogy miért alkalmas az atomreaktor radioaktív izotóp gyártására.

 

Magfúzió
Tudja elmagyarázni a magfúzió folyamatát és értelmezni az energiafelszabadulást.
A Nap energiája – ismerje a Napban lejátszódó energiatermelő folyamatot.
Hidrogénbomba – ismerje a H-bomba működési elvét.
Emelt szint
Tudjon értelmezni megadott fúziós magreakció egyenletet.

 

Sugárvédelem
Ismerje a radioaktív sugárzás környezeti és biológiai hatásait.
Sugárterhelés – ismerje a sugárterhelés fogalmát.
Háttérsugárzás – tudja megfogalmazni a háttérsugárzás eredetét.
Elnyelt sugárdózis
Tudja ismertetni a sugárzások elleni védelem szükségességét és módszereit.
Dózisegyenérték – ismerje az embert érő átlagos sugárterhelés összetételét. Ismerje az elnyelt sugárdózis fogalmát, mértékegységét, valamint a dózisegyenérték fogalmát, mértékegységét.

 

Elemi részek (emelt szint)
Stabil és instabil részecske
Neutrino
Szétsugárzás-párkeltés
Tudjon a stabil és instabil elemi részecskére példát mondani. Tudja, mi az antirészecske. Ismerje a neutrino jelentőségét a maghasadás energiamérlegében. Ismerje a szétsugárzás és párkeltés folyamatát.
News Reporter