Elektromágnesség - fizika érettségi témakörök
Elektromágnesség – érettségi témakörök

Amely témakörhöz nincs külön követelmény, ott a fogalom ismerete az elvárás.

Elektromos mező
Értse az elektrosztatikai alapjelenségeket, és tudja ezeket elemezni és bemutatni egyszerű elektrosztatikai kísérletek, hétköznapi jelenségek alapján.

Elektrosztatikai alapjelenségek
Kétféle elektromos töltés, vezetők és szigetelők, elektroszkóp, elektromos megosztás.
Coulomb-törvény – alkalmazza a Coulomb-törvényt feladatmegoldásban.
A töltésmegmaradás törvénye
Emelt szint
Alkalmazza az elektromos mező jellemzésére használt fogalmakat.

 

Az elektromos mező jellemzése
Ismerje a pontszerű elektromos töltés által létrehozott és a homogén elektromos mező szerkezetét és tudja jellemezni az erővonalak segítségével.
Térerősség, erővonalak, -fluxus, feszültség, homogén mező
Tudja alkalmazni az összefüggéseket homogén elektromos mező esetén egyszerű feladatokban.
Tudja, hogy az elektromos mező által végzett munka független az úttól.
Emelt szint
A szuperpozíció elve
Potenciál, ekvipotenciális felület, földpotenciál.
Konzervatív mező
A pontszerű elektromos töltés által létrehozott és a homogén elektromos mezőt tudja jellemezni az ekvipotenciális felületek segítségével.
Értse, hogy az elektrosztatikus mező konzervatív volta miatt értelmezhető a potenciál és a feszültség fogalma

 

Töltések mozgása elektromos mezőben (emelt szint)
Alkalmazza a munkatételt ponttöltésre elektromos mezőben.

 

Töltés, térerősség, potenciál a vezetőkön
Töltések elhelyezkedése vezetőkön, térerősség a vezetők belsejében és felületén, csúcshatás, az elektromos mező árnyékolása, földelés.
Ismerje a töltés- és térerősség viszonyokat a vezetőkön, legyen tisztában ezek következményeivel a mindennapi életben, tudjon példákat mondani gyakorlati alkalmazásukra.

 

Kondenzátorok
Kapacitás, síkkondenzátor – ismerje a kondenzátor és a kapacitás fogalmát. Tudjon példát mondani a kondenzátor gyakorlati alkalmazására.
Feltöltött kondenzátor energiája – ismerje a kondenzátor energiáját.
Emelt szint
Potenciál, permittivitás
Ismerje a kondenzátor lemezei között lévő szigetelőanyag kapacitásmódosító szerepét. Ismerje a síkkondenzátor kapacitásának meghatározását.
Ismerje a feltöltött kondenzátor energiájának meghatározását, és alkalmazza a fenti összefüggéseket feladatok megoldásában.

 

Egyenáram
Elektromos áram, áramerősség
Feszültségforrás, áramforrás
Értse az elektromos áram létrejöttének feltételeit, ismerje az áramkör részeit, tudjon egyszerű áramkört összeállítani.
Elektromotoros erő, belső feszültség, kapocsfeszültség
Áramerősség- és feszültségmérő műszerek – ismerje az áramerősség- és feszültségmérő eszközök használatát.

 

Ohm törvénye
Értse az Ohm-törvényt vezető szakaszra és ennek következményeit, tudja alkalmazni egyszerű feladat megoldására, kísérlet, illetve ábra elemzésére.
Ellenállás, vezetők ellenállása, fajlagos ellenállás
Változtatható ellenállás
Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása
Az eredő ellenállás – ismerje a soros és a párhuzamos kapcsolásra vonatkozó összefüggéseket, és alkalmazza ezeket egyszerű áramkörökre.
Emelt szint
Alkalmazza az Ohm-törvényt összetett feladat megoldására, kísérlet, illetve ábra elemzésére. Ismerjen ellenállás-mérési módszert.
Belső ellenállás, külső ellenállás.
Az ellenállás hőmérsékletfüggése – ismerje a fémek ellenállásának hőmérsékletfüggését.
Értse a soros és a párhuzamos kapcsolásra vonatkozó összefüggések magyarázatát, és alkalmazza ezeket összetettebb áramkörökre is. Alkalmazza ismereteit egyszerűbb egyenáramú mérések megtervezésére, vagy megadott kapcsolási rajz alapján történő összeállítására és elvégzésére.
Telepek soros kapcsolása

 

Félvezetők
Ismerje a félvezető fogalmát, tulajdonságait.
Félvezető eszközök, tudjon megnevezni félvezető kristályokat. Tudja megfogalmazni a félvezetők alkalmazásának jelentőségét a technika fejlődésében, tudjon példákat mondani a félvezetők gyakorlati alkalmazására (pl. dióda, tranzisztor, memóriachip, napelemek).

 

Az egyenáram hatásai, munkája és teljesítménye
Ismerje az elektromos áram hatásait és alkalmazásukat az elektromos eszközökben.
Alkalmazza egyszerű feladatok megoldására az elektromos eszközök teljesítményével és energiafogyasztásával kapcsolatos ismereteit.
Hő-, mágneses, vegyi hatás
Ismerje az áram élettani hatásait, a baleset-megelőzési és érintésvédelmi szabályokat.
Galvánelemek, akkumulátor
Ismerje a galvánelem és az akkumulátor fogalmát, és ezek környezetkárosító hatását.
Emelt szint
Tudja az ismereteit alkalmazni egyszerű elektrolízises problémák értelmezésében.

 

Az időben állandó mágneses mező
Mágneses alapjelenségek
A dipólus fogalma
Mágnesezhetőség, mágneses megosztás
A Föld mágneses mezeje, iránytű – ismerje a Föld mágneses mezejét és az iránytű használatát.
Emelt szint
Ismerje az analógiát és a különbséget a magneto- és az elektrosztatikai alapjelenségek között.

 

A mágneses mező jellemzése
Indukcióvektor, indukcióvonalak, indukciófluxus
Ismerje a mágneses mező jellemzésére használt fogalmakat és definíciójukat, tudja kvalitatív módon jellemezni a különböző mágneses mezőket.
Emelt szint
Tudja kvantitatív módon jellemezni a mágneses mezőket.
Ismerje az elektromos áram keltette mágneses mezőnek az elektrosztatikus mezőtől eltérő szerkezetét.

 

Az áram mágneses mezeje
Hosszú egyenes vezető, áramhurok, egyenes tekercs mágneses mezeje
Homogén mágneses mező
Ismerje az egyenes tekercs és az egyenes vezető mágneses mezejének jellegét.
Elektromágnes, vasmag
Ismerje az elektromágnes néhány gyakorlati alkalmazását, a vasmag szerepét hangszóró, csengő, műszerek, relé stb.).
Emelt szint
Mágneses permeabilitás
Alkalmazza a speciális alakú áramvezetők mágneses mezejére vonatkozó összefüggéseket egyszerű feladatokban.

 

Mágneses erőhatások
A mágneses mező erőhatása áramjárta vezetőre – ismerje a mágneses mező erőhatását áramjárta vezetőre nagyság és irány szerint speciális esetben.
Lorentz-erő – ismerje a Lorentz-erő fogalmát, hatását a mozgó töltésre, ismerje ennek néhány következményét.
Emelt szint
Két párhuzamos, hosszú egyenes vezető között ható erő
Tudjon a Lorentz-erővel kapcsolatos feladatokat megoldani.
Részecskegyorsító berendezés – tudjon megnevezni egy gyorsítótípust és ismerje működési elvét.

 

Az időben változó mágneses mező
Az indukció alapjelensége
Mozgási indukció, nyugalmi indukció
Ismerje az indukció alapjelenségét, és tudja, hogy a mágneses mező mindennemű megváltozása elektromos mezőt hoz létre.
Lenz törvénye – ismerje Lenz törvényét, és tudjon hozzá kapcsolódó egyszerű kísérleteket és jelenségeket említeni.
Önindukció – ismerje az önindukció szerepét az áram ki- és bekapcsolásánál.
Tekercs mágneses energiája
Ismerje a tekercs mágneses energiáját.
Emelt szint
Faraday-féle indukciós törvény
Tudjon egyszerű jelenségeket a Lenz-törvény alapján értelmezni.
Kölcsönös indukció
Ismerje az időben változó mágneses mező keltette elektromos mező és a nyugvó töltés körül kialakuló elektromos mező eltérő szerkezetét.
Alkalmazza az indukcióval kapcsolatos ismereteit egyszerű feladatok megoldására.

 

A váltakozó áram
A váltakozó áram fogalma
Ismerje a váltakozó áram előállításának módját, a váltakozó áram tulajdonságait, hatásait, és hasonlítsa össze az egyenáraméval.
Generátor, motor, dinamó
Ismerje a generátor, a motor és a dinamó működési elvét, alkalmazásait.
Pillanatnyi, maximális és effektív feszültség és áramerősség
Ismerje az effektív feszültség és áramerősség jelentését. Ismerje a hálózati áram alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat.
Ismerje, hogy a tekercs és a kondenzátor eltérő módon viselkedik egyenárammal és váltakozó árammal szemben.
Emelt szint
Ismerje a feszültség és az áram időbeli lefolyását leíró összefüggéseket.
Alkalmazza ismereteit egyszerűbb váltakozó áramú kísérletek megadott kapcsolási rajz alapján történő összeállítására és elvégzésére.
Váltakozó áramú ellenállások: ohmos, induktív és kapacitív ellenállás
Fáziskésés, fázissietés
A tekercs és a kondenzátor eltérő módon viselkedik egyenárammal és váltakozó árammal szemben – értse az eltérő viselkedés okát.

 

A váltakozó áram teljesítménye és munkája
Fáziseltérés nélküli esetben ismerje az átlagos teljesítmény és a munka kiszámítását.
Transzformátor – ismerje a transzformátor felépítését, működési elvét és szerepét az energia szállításában. Tudjon egyszerű feladatokat megoldani a transzformátorral kapcsolatban.
Emelt szint
Hatásos teljesítmény, látszólagos teljesítmény
Általános esetben ismerje az átlagos teljesítmény és a munka kiszámítását.

 

Elektromágneses hullámok
Az elektromágneses hullám fogalma, terjedési sebessége vákuumban
Ismerje a mechanikai és az elektromágneses hullámok azonos és eltérő viselkedését.
Az elektromágneses hullámok spektruma: rádióhullámok, infravörös sugarak, fény, ultraibolya, röntgen- és gammasugarak – ismerje az elektromágneses spektrumot, tudja az elektromágneses hullámok terjedési tulajdonságait kvalitatív módon leírni.
Ismerje a különböző elektromágneses hullámok alkalmazását és biológiai hatásait.
Párhuzamos rezgőkör – tudja, miből áll egy rezgőkör, és milyen energiaátalakulás megy végbe benne.
Rezonancia
Antenna, szabad elektromágneses hullámok
Emelt szint
Ismerje, hogy a modern híradástechnikai, távközlési, kép- és hangrögzítő eszközök működési alapelveiben a tanultakból (elektromágneses spektrum) mit használnak fel.
Párhuzamos rezgőkör zárt, nyitott – értse a rezgőkörben létrejövő szabad elektromágneses rezgések kialakulását
Thomson-képlet
Csatolt rezgések
Dipólus sugárzása
Ismerje a gyorsuló töltés és az elektromágneses hullám kapcsolatát.
News Reporter