A hőtan témakörei a fizika érettségin
A hőtan témakörei

Amely témakörhöz nincs külön követelmény, ott a fogalom ismerete az elvárás.

Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly
Egyensúlyi állapot, hőmérséklet, nyomás, térfogat, belső energia, anyagmennyiség (tömeg, részecskeszám), mól.

Ideális gáz – tudja, mit értünk állapotjelzőn, nevezze meg őket. Legyen tájékozott arról, milyen módszerekkel történik a hőmérséklet mérése.
Ismerjen különböző hőmérőfajtákat (mérési tartomány, pontosság). Ismerje a Celsius- és Kelvin-skálákat, és feladatokban tudja használni.

Értelmezze, hogy mikor van egy test környezetével termikus egyensúlyban.
Avogadro törvénye – ismerje az Avogadro-törvényt.

 

Hőtágulás
Szilárd anyag lineáris, térfogati hőtágulása
Ismerje a hőmérséklet-változás hatására végbemenő méretváltozásokat, tudja azokat konkrét példákkal alátámasztani.
Folyadékok hőtágulása
Ismerje az egyes anyagok különböző hőtágulásának jelentőségét, a jelenség szerepét a természeti és technikai folyamatokban, tudja azokat konkrét példákkal alátámasztani. Mutassa be a hőtágulást egyszerű kísérletekkel.
Emelt szint
Feladatok megoldásakor alkalmazza a hőtágulást leíró összefüggéseket.

 

Állapotegyenletek (összefüggés a gázok állapotjelzői között)
Gay-Lussac I. és II. törvénye, Boyle-Mariotte törvénye, egyesített gáztörvény, állapotegyenlet
Izobár, izochor, izoterm állapotváltozás
Ismerje és alkalmazza egyszerű feladatokban a gáztörvényeket, tudja összekapcsolni a megfelelő állapotváltozással. Ismerje az állapotegyenletet. Tudjon értelmezni egyszerű p-V diagramokat.
Emelt szint
Ismerje és alkalmazza egyszerű feladatokban a gáztörvényeket, tudja összekapcsolni a megfelelő állapotváltozással.
Mutasson be egyszerű kísérleteket a gázok állapotváltozásaira. Legyen jártas a p-V diagramon való grafikus ábrázolásban. Tudja alkalmazni az állapotegyenletet.

 

Az ideális gáz kinetikus modellje
Kvalitatív módon ismerje, mit jelent a gáznyomás, a hőmérséklet a kinetikus gázelmélet alapján.
Hőmozgás – ismerjen a hőmozgást bizonyító jelenségeket (pl. Brown-mozgás, diffúzió).

 

Energiamegmaradás hőtani folyamatokban
Termikus, mechanikai kölcsönhatás
Hőmennyiség, munkavégzés – ismerje a gázon és a gáz által végzett térfogati munkavégzést és a hőmennyiség fogalmát.
Ismerje a térfogati munkavégzés grafikus megjelenítését p-V diagramon.
Emelt szint
Értse a folyamatra jellemző mennyiségek és az állapotjelzők közötti különbséget.

 

A termodinamika I. főtétele (zárt rendszer)
Belső energia, adiabatikus állapotváltozás
Értelmezze az I. főtételt speciális – izoterm, izochor, izobár, adiabatikus – állapotváltozásokra.
Emelt szint
Tudja alkalmazni az I. főtételt feladatmegoldásoknál.

 

Körfolyamatok (emelt szint)
Tudjon értelmezni p-V diagramon ábrázolt speciális körfolyamatokat.
Perpetuum mobile – ismerje, mit jelent az elsőfajú perpetuum mobile kifejezés, értse a megvalósítás lehetetlenségét.

 

Kalorimetria
Fajhő, hőkapacitás, termikus egyensúly, gázok fajhői
Ismerje a hőkapacitás, fajhő fogalmát, és azokat tudja alkalmazni egyszerű problémák esetén.
Emelt szint
Mólhő
Ismerje a hőkapacitás, fajhő és mólhő fogalmát, tudja kvalitatív módon megmagyarázni az állandó térfogaton és állandó nyomáson mért fajhő különbözőségét gázoknál.
Legyen képes egyszerű keverési feladatok megoldására.
Tudjon egyszerű kalorimetrikus mérést elvégezni.

 

Halmazállapot-változások
Ismerje a különböző halmazállapotok tulajdonságait.
Ismerje a halmazállapot-változásokkal kapcsolatos fogalmakat és azokat tudja alkalmazni egyszerű problémák esetén.
Tudja, milyen energiaváltozással járnak a halmazállapot-változások, legyen képes egyszerű számításos feladatok elvégzésére.
Emelt szint
Értelmezze a fogalmakat, és tudjon számításos feladatokat megoldani velük.

 

Olvadás, fagyás
Olvadáshő, olvadáspont
Ismerje az olvadáspontot befolyásoló tényezőket.

 

Párolgás, lecsapódás
Párolgáshő, telített és telítetlen gőz, forrás, forráspont, forráshő
Tudja, mely tényezők befolyásolják a párolgás sebességét.
Ismerje a forrás jelenségét, ismerje a forráspontot befolyásoló tényezőket.
Szublimáció
Emelt szint
Cseppfolyósíthatóság
Értse a gáz és a gőz fogalmak különbözőségét. Tudja kvalitatív módon magyarázni a gőz telítetté válásának okait, a telített gőz tulajdonságait.

 

Jég, víz, gőz
A víz különleges fizikai tulajdonságai – ismerje a víz különleges tulajdonságainak jelentőségét, tudjon példákat mondani ezek következményeire (pl. az élet kialakulásában, fennmaradásában betöltött szerepe).
A levegő páratartalma – ismerje a levegő relatív páratartalmát befolyásoló tényezőket.
Csapadékképződés
Kvalitatív módon ismerje az eső, a hó, a jégeső kialakulásának legfontosabb okait.
Ismerje, milyen változásokat okoz a felmelegedés, az üvegházhatás, a savas eső stb. a Földön.

 

A termodinamika II. főtétele
Hőfolyamatok iránya
Tudjon értelmezni mindennapi jelenségeket a II. főtétel alapján.
Reverzibilis, irreverzibilis folyamatok – ismerje a reverzibilis, irreverzibilis folyamatok fogalmát.
Emelt szint
Rendezettség, rendezetlenség – értse, hogy mit jelent termodinamikai értelemben a rendezettség, rendezetlenség fogalma.
Példákban értelmezze a reverzibilis, irreverzibilis folyamatok fogalmát.

 

Hőerőgépek
Hatásfok – legyen tisztában a hőerőgépek hatásfokának fogalmával és korlátaival.
Emelt szint
Tudja alkalmazni a hőerőgépek működését leíró fogalmakat konkrét esetekre (pl. gőzgép, belső égésű motor).
Ismerje a hűtőgép működési elvét.
Másodfajú perpetuum mobile – ismerje a másodfajú perpetuum mobile megvalósíthatatlanságát.

 

A hőterjedés formái
Ismerje a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás jelenségét.
News Reporter